# وبلاگ
چشمهايت زمين سبز محبت بود و من قانون جاذبه   اش را وقتي فهميدم که سيب سرخ دلم افتاد!    
/ 0 نظر / 4 بازدید
اگهبهزورروزگار٬اززندگيتميرمکنار<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ميرمکهثابتبکنم٬عاشقتمديوونهوار باگريههایزاروزار٬سپردمتبهروزگار اينازخودمگذشتنو٬پایخاطرخواهيمبزار خيالنکنکهخواستمت٬ايناونهکهمیخواستمت بهقبلهیمحمدیاينهکهحرفراستمه!   میخوایواستهمينوسط٬دادبزنم! باتارزلفاتدلموداربزنم پيشهمهتنبهخدازاربزنم گريهکنون
/ 0 نظر / 4 بازدید

جک

يه روز يه رشتيه ملا ميره بالای منبر ميگه مگه انرژی هسته ای مثل مسايل ناموسی که بشه ازش گذشت
/ 0 نظر / 5 بازدید