• گرتوماه شبانه ام باشی      ياپريزاد خانه ام باشی
  • گم شدن رسم رفتن من نيست عشق من گرتو شانه ام باشی
  • با غم ورنج زندگی شادی است  گر غم عاشقانه ام باشی
  • عشق را سوزم از سر غيرت    تواگرتو زبانه ام باشی
  • دل به دريا زدن چه آسان است    تا تو موج و کرنه ام باشی
  • غم پاييز زرد بيهوده است تا تو ای گل جوانه ام باشی 
/ 0 نظر / 3 بازدید