اكتشافات و اختراعات تاريخي:

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

مرد كلمه را كشف كرد و مكالمه اختراع شد....!

زن مكالمه را كشف كرد و شايعه اختراع كرد...!

مرد قمار را كشف كرد و كارت هاي بازي اختراع شد...!

زن كارت هاي بازي را كشف كرد و جادوگري اختراع كرد...!

مرد كشاورزي را كشف كرد و غذا اختراع شد...!

زن غذا را كشف كرد و رژيم غذايي اختراع كرد...!

مرد دوستي را كشف كرد و عشق اختراع شد...!

زن عشق را كشف كرد و ازدواج را اختراع كرد...!

مرد تجارت را كشف كرد و پول اختراع شد...!

زن پول را كشف كرد و خريد كردن را اختراع كرد...!

از آن به بعد مرد چيزهاي بسياري را كشف و اختراع كرد...!

ولي زن همچنان مشغول خريد بود...!

 

/ 0 نظر / 11 بازدید